”Vi ska inte fokusera på virke och stubbar, utan på att Finland blir världsbäst på att utveckla lösningar för förnybara material som ersätter produkter baserade på fossila råvaror. I framtiden kunde till exempel mikrofibercellulosa ersätta kolfiber som material i bilar och båtar. ”
Lauri Peltola 3.10.2012
 

Vad är målet?

Ansvarsfullhet och resurseffektivitet blir rutin

Ansvarsfullhet är utgångspunkten för all affärsverksamhet. Produkter och tjänster produceras så resurseffektivt som möjligt, både i fråga om energiförbrukning och materialanvändning. Utvecklingen och utbudet av produkter och tjänster bygger på människors behov. Även konsumenterna följer principerna för ansvarsfull konsumtion. Ansvarsfullt producerade produkter och tjänster som utgår från människors behov erbjuder många globala affärsmöjligheter. Hållbar affärsverksamhet, företagsverksamhet och konsumtion kan stödjas med hjälp av internationella avtal och standarder. Finland kan ta initiativet till att utveckla och skärpa dessa styrmedel. Finländarna behöver mod att vara ett mönsterland och en föregångare för resurseffektivitet.

Det företagarvänliga Finland drar nytta av brytningspunkterna

Finlands tillväxtpotential ligger i företagandet och förmågan att agera i de globala värdenätverken. De ”motincitament” som hämmar företagande och investeringar bör avskaffas. Ett attraktivt företagsklimat bör skapas i Finland genom nya incitament och stödformer för att vi ska kunna locka till oss experter och ny affärsverksamhet. Finland kan profilera sig som en flexibel innovationsmiljö. Finlands roll som expert på värdenätverk går ut på att utveckla de bästa affärskoncepten i världen. Värdenätverk kan till exempel skapas kring koleffektivitet, energieffektivt byggande, förnybar energiproduktion, välfärdstjänster, nätbaserat lärande och molntjänster.

Brytningspunkterna i utvecklingen – minskningen av fossila bränslen, den nya tekniken och den internationella konkurrensen – ger en möjlighet till nya samarbetsformer, innovativa experiment och tillväxt. Lösningarna bör sökas i mångvetenskaplighet och samarbete mellan företagen och universiteten. Även utbildningen bör reformeras så att den stärker mångvetenskapligheten. Eftersom de enskilda expertaktörerna i Finland är små behöver vi samarbetskompetens. I Finland råder ett starkt ömsesidigt förtroende, vilket är en utmärkt grund för partnerskap som ger konkurrensfördelar.

Som stöd för tillväxten behövs verksamhetsmodeller som bygger på samarbete mellan offentliga och privata aktörer och organisationer. Finland måste utnyttja offentliga upphandlingar som ett sätt att gynna produkter och tjänster som framställts med förnybar energi. Då kan vi direkt främja affärsverksamheten kring miljöteknik i hemlandet och erbjuda referenser för den internationella marknadsföringen. Även förvaltningen måste fungera smidigt och förbereda sig inför kommande förändringar.

En bättre bytesbalans och en bättre planet

För att jorden ska vara livsduglig även framöver krävs nya innovationer inom energiproduktionen och materialanvändningen. Finland kan skapa affärsverksamhet genom att ta fram koncept för nya system och testa med olika verksamhetsmodeller. Kompetensen, tekniken och de systemiska förändringarna i anslutning till resurseffektivitet och koldioxidsnålhet innebär en enorm potential för internationell affärsverksamhet. Att ersätta fossila bränslen med inhemsk förnybar energi förbättrar också Finlands bytesbalans i och med att importen minskar.

Införandet av miljöinnovationer kan främjas genom referensanläggningar och försöksverksamhet. I Finland skapas bra innovationer, men vi är tyvärr dåliga på att ta i bruk och kommersialisera nya former av teknik. Referensanläggningarna behöver både politiskt och finansiellt stöd.

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!