”Om vi vill nå framgång, måste vi vara allt smartare, snabbare och mer kreativa.”
Jari Kaivo-oja 13.10.2012
 

Vad är målet?

Ett flexibelt och smidigt Finland skapar framgång

För att vara framgångsrikt i framtiden måste Finland ha en flexibel samhällsekonomi, eftersom det är svårt att förutse globala förändringar. Det hjälper inte att kunna hantera risker utan man måste identifiera hur Finland kan lyckas även i överraskande situationer. Den offentliga sektorns viktigaste uppgift är att skapa strategiska förutsättningar för att kunna utnyttja osäkerheten och de snabba förändringarna.

Det finns en rad olika osäkerhetsfaktorer. Den politiska situationen i Kina och Ryssland, den utbredda populismen i politiken, den avmattade ekonomiska tillväxten i västländerna och svagheterna i det internationella finanssystemet medför betydande instabilitet. Förutsägbarheten blir också svårare till följd av klimatförändringen, ojämlikheten mellan människor, den globala migrationen och den ökande mängden ”globala nomader”, alltså människor som flyttar runt i världen. Hela vårt ekonomiska system kan förändras tack vare den svindlande tekniska utvecklingen, till exempel nya energiproduktionsformer som kall fusion och teknisk singularitet, dvs. datorer med förmåga att tillverka nya datorer.

Mångsidighet är en buffert mot extrema förändringar

Finland måste kunna skapa en mångsidig näringsstruktur, eftersom  det är dumdristigt att bara investera i specifika kompetensområden. Företag med en låg förädlings- och specialiseringsgrad är grunden för en stabil ekonomi. De producerar också för närmarknaden och fungerar som buffert mot snabba förändringar i efterfrågan och den globala ekonomin.

Ekonomisk tillväxt förutsätter unika och mångsidiga exportprodukter. Som ett litet land måste Finland vara på rätt plats vid rätt tid för att kunna dra nytta av snabbt växande ekonomiska fenomen. Vi måste inta en aktiv roll i värdenätverken för att få tillgång till resurserna och kompetensen i världen.  Nyckelrollen får vi när vi kan erbjuda omvärlden något som är unikt och svårt att kopiera.

Tillsammans kan den offentliga och privata sektorn skapa sådana tjänster för den globala marknaden. En landsomfattande innovationsstrategi eller det gemensamma framsynsarbetet inom den offentliga förvaltningen är exempel på framtidens kompetensrelaterade exportprodukter. Finland kan också vara föregångare som producent av tillförlitliga tjänster inom gräsrotsfinansiering, dvs. samla kapital för finländska små och medelstora företag via internet, och erbjuda samma tjänster till ryska innovationsföretag.

En flexibel reglering kan vara ett viktigt konkurrensmedel i framtiden eftersom alla länder förutsätts ha allt större resiliens eller anpassningsförmåga. Finland har ett bra utgångsläge, då vi som ett litet land kan reagera snabbt och smidigt. Om vi utvecklar våra bestämmelser till att stödja ett flexibelt och snabbt beslutsfattande har vi förutsättningar att skapa ett företagsklimat med den snabbaste anpassningsförmågan i världen.

Flexibilitet för arbetstagarna, stöd till företagarna

Människan mår bra när hon får utnyttja sina starka sidor. Individen måste kunna röra sig mellan olika kompetenser och arbeten beroende på situationen och efter egna önskemål. Det bör finnas fler möjligheter och incitament för att  sysselsätta sig själv. Även om det finländska skolsystemet har klarat sig bra i internationella jämförelser krävs vissa reformer. Vi måste kunna utbilda mångsidiga och aktiva individer som klarar av flera roller i stället för experter med snäva specialkunskaper. Även ett närmare samarbete mellan arbetslivet och skolorna behövs.
 
För att stödja företagsamheten  krävs en strukturreform. Företagare kan snabbt dra nytta av kortvariga tillväxtfenomen, men det förutsätter risktagande. Lyckade riskprojekt kan ge en avsevärd samhällsekonomisk fördel. För företagare som går med i dylika projekt bör man skapa ett skyddsnät så att de åtminstone inte förlorar sina sociala förmåner som straff för att de varit aktiva. En lösning kunde vara företagande på deltid, vilket skulle möjliggöra företagande vid sidan om lönearbetet. Strukturerna måste förnyas för att all anpassning inte ska behöva ske på individnivå. Detta förutsätter att företags- och arbetslagstiftningen reformeras.

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!