”Den största mängden toppkompetens som inte utnyttjas kommersiellt i Finland torde finnas inom den offentliga sektorn, eftersom dess målsättningar traditionellt inte har omfattat att skapa ny affärsverksamhet .”
Timo Hämäläinen 11.12.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Finland är exceptionellt bra på att erbjuda möjligheter

- Alla finländare har möjlighet att delta och påverka i samhället

I framtiden stärker och utnyttjar förvaltningen det civila samhällets, marknadens och gräsrotsrörelsernas resurser.  Tack vare en öppen förvaltning kan dessa aktörer stödja varandra. Kundservice och ett genuint bemötande är kännetecken för den finländska förvaltningen. År 2017 faciliterar det hundraåriga Finland resten av världen. Finland är känt som ett land med fria data där möjligheter skapas. Biblioteken fungerar som demokraticentral och ”möjliggörande plattformar” där medborgarna kan delta och utöva inflytande. Helsingfors centrumbibliotek är känt som ”Den möjliggörande världens Alexandria”. I framtiden har Finland det bästa internationella utbildningsprogrammet för möjliggörande färdigheter i världen. Open Knowledge‐festivalen har 10 000 deltagare. I de förnyade behörighetskraven, rekryteringskriterierna och arbetsbeskrivningarna för tjänstemän betonas dokumenterad förmåga att lösa välfärdsproblem som människor och företagare råkat ut för.

Vid sidan av förvaltningen behövs de resurser som skapats av det civila samhället, marknaden och gräsrotsrörelserna för att man ska kunna minska på den tunga offentliga sektorn och fördela resurserna där de behövs mest. Det finländska välfärdssamhället och dess kärnvärden och resultat måste dock bevaras. Förvaltningen får inte vara en belastning för medborgarna. Den måste däremot öka medborgarnas resurser och ge dem verktyg för bättre iakttagelser och handlingskraft.

Med hjälp av IKT kan man genomföra betydande projekt som förbättrar människornas vardag. En kombination av digitalisering och talkoarbete kan till exempel låta oss återfå byskolorna. IKT kan också göra det lättare för äldre människor att bo kvar hemma.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!