”I mitt idealsamhälle, i det framtida Finland, råder en stark känsla av samhörighet och att man lyckats med det gemensamma projektet. Alla deltar i att skapa ett alltmer välmående Finland enligt principerna för hållbar utveckling. I detta Finland är det trendigt att främja välfärden oavsett ålder eller minoritetstillhörighet.”
Vilma Kankaanpää 1.11.2012

Hur gick framsynsarbetet till?
Nya riktningar för Finland – hur?

I beredningen av regeringens framtidsredogörelse ingick för första gången en särskild framsynsfas vars syfte var att hitta nya riktningar för Finland. I temagrupperna, som sammanträdde under hösten 2012, ingick en lång rad experter. Dessutom fördes en bred medborgardebatt på webbplatsen www.2030.fi och på lokala diskussionmöten. om underlag användes en webbenkät som gjordes på våren, en materialanalys och workshopar där man gallrade fram de sex temana för framsynsarbetet.

Hållbar tillväxt och välfärd med hjälp av framsyn

Syftet med framsynsarbetet var att presentera visioner om framtida utvecklingstrender. I början av sin mandatperiod slog regeringen fast att den ska överlämna en framtidsredogörelse till riksdagen med temat hållbar tillväxt och medborgarnas välfärd. Redogörelsen sträcker sig fram till år 2030, vilket innebär att dagens tonåringar är viktiga vägvisare. Framsynsarbetet gick också ut på att granska motsvarande studier och insatser från andra länder.

Oberoende representanter för den akademiska världen, näringslivet och medborgarorganisationerna kallades in för att utföra arbetet. Ministeriernas och intresseorganisationernas insatser tas med i själva redogörelsen. Experternas arbete i workshoparna gick ut på att ta fram fräscha och djärva idéer och önskade framtidsvisioner för år 2030. Fokus för hela arbetet låg på människan och alla hennes behov. Avsikten var att identifiera sådana källor till hållbar tillväxt och välfärd som hittills har fått för lite uppmärksamhet. Målet var däremot inte att presentera lösningar, åtgärdsförslag eller en övergripande vision om framtiden.

Nästa fas är att bereda strategier för framtidsredogörelsen. Utgångspunkten är resultaten av framsynsarbetet i kombination med annat väsentligt framtidsmaterial, såsom internationella riktmärkningar.

Varför behöver Finland framsynsarbetet och en framtidsredogörelse?

En gång per valperiod avger regeringen till riksdagen en framtidsredogörelse som behandlar samhällets långsiktiga val. Temat för varje redogörelse har avgränsats till att behandla sådana strategiska frågor som är viktiga med tanke på de politiska riktlinjerna under en tidsperiod på 10–20 år. Redogörelsen presenterar regeringens syn på den aktuella faktahelheten och på de politiska riktlinjer som hänför sig till den.  Utöver regeringen deltar även riksdagen i behandlingen av redogörelsen, och den ger också underlag för en bredare samhällsdebatt. Statsrådets kansli svarar för beredningen av framtidsredogörelsen och främjar också genomförandet av redogörelsens riktlinjer efter att redogörelsen har blivit färdig.

Hur gick framsynsarbetet till och vilka deltog?

Framsynsarbetet var ett behovsbaserat samarbete mellan Statsrådets kansli, Sitra, Finlands Akademi och Tekes. För att välja ut teman för arbetet producerades ett brett analysmaterial: de medverkande organisationernas material om förändringskraft, en omfattande analys av internationella och inhemska forsknings- och utredningsrapporter samt en enkät som gjordes med hjälp av sociala medier.

Dessutom användes expertworkshopar och det breda kunnandet inom olika medborgargrupper. Vidare utnyttjades top-down- och bottom-up-metoder och en omfattande växelverkan. Resultatet var sex egentliga innehållsteman och fyra horisontella teman.

Själva framsynsarbetet genomfördes med hjälp av interaktiva workshopar. För varje innehållstema utsågs två ordföranden som ansvarade för ledningen av workshoparna och rapporteringen. Den ena av ordförandena företrädde företagsvärlden och den andra universitets- och högskolevärlden. Därtill hade de genomgående horisontella perspektiven – den globala aspekten, IKT, kompetens och resiliens – egna ansvariga experter.

Synpunkter från regionerna och ungdomarna togs med i framsynsarbetet genom att lokala diskussionsmöten anordnades på sju universitetsorter under ledning av ministerierna. Vid de regionala evenemangen utmanades invanda tankemönster när grundskola- och gymnasieelever samt yrkesstuderanden fick berätta om sina förväntningar. Dessutom förde man diskussioner med intressentgrupper och utnyttjade bloggar och debatter på nätet och i de sociala medierna. För att integrera ett internationellt perspektiv fördes också diskussioner med internationella toppexperter. Avsikten är att senare även genomföra en mer omfattande internationell validering och riktmärkning.

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!