”Klimatförändringen förbättrar levnadsförhållandena i Finland och försämrar dem i till exempel Sydeuropa, vilket lockar fler människor hit från andra länder. Även Ryssland blir viktigare för Finland, med tanke på både turism och boende.”
Sixten Sunabacka 28.9.2012
 

Vad är målet?

Finland blir bäst på arktisk kompetens

Finland blir en metropol för arktisk kompetens där utnyttjandet av naturresurser på ett hållbart sätt kombineras med logistik, naturvärden och en god livskvalitet. Den smältande polarisen och de knappa energiresurserna gör att de nordliga områdena får större global betydelse.  Inga andra arktiska områden ger samma möjlighet att njuta av ödemarksnatur som Lappland. Den isfria Nordostpassagen gör att Finland får en helt ny logistisk ställning och förkortar transportrutten mellan Europa och Asien. Detta ger oss en unik möjlighet till ny affärsverksamhet och livskraft särskilt i norra Finland.

En bra infrastruktur och högskoleutbildning och en fast bosättning ger redan nu de norra delarna av Finland – och motsvarande områden i Sverige och Norge – en fördelaktig position jämfört med andra arktiska områden i världen. Vi har möjlighet att göra Finland till en föregångare inom arktisk hållbar utveckling och till en globalt sett unik livsmiljö. Detta förutsätter att vi stärker kunskapsunderlaget och använder forskningsrön effektivt i beslutsfattandet. Finlands samlade arktiska kompetens bör paketeras och marknadsföras skickligt ute i världen.

Olika näringars intressen måste samordnas

Utnyttjandet av mineraler och trä bör planeras målmedvetet och långsiktigt, och detsamma gäller andra industriella investeringar. Man bör ta hänsyn till miljöskyddet, naturvärdena, lokalbefolkningen, turismen och de ursprungliga näringarna. Kortsiktig ekonomisk nytta får inte förstöra oersättliga naturvärden. Förutom grön gruvteknik krävs en skicklig styrning av koncessioner, lagstiftning och finansiering för att trygga Finlands intressen. En samordning av intressena i näringslivet och markanvändningen och en god förvaltning av de arktiska områdena ger Finland regional välfärd och expertis, som efterfrågas i andra arktiska och glest befolkade områden på olika håll i världen.

Ny teknik och nya tjänster kring logistik

Förflyttningen av den logistiska tyngdpunkten norrut innebär att hela Finlands logistiska nätverk måste omvärderas. Affärspotentialen i de nordliga områdena bör utvärderas snabbt och vid behov bör man locka internationellt kapital för omfattande investeringar. En eventuell järnvägsförbindelse till Ishavet skulle öppna en logistisk korridor mot havet. Det är den felande länken i den europeiska arktiska järnvägen och skulle kunna tjäna exporten och importen i hela Östeuropa.

En ny handelsrutt från Europa till Asien innebär möjligheter i synnerhet för kompetensutveckling och försäljning. Finland kan skapa en stor mängd ny affärsverksamhet kring logistik och utvinning av arktiska naturresurser, till exempel inom skeppsbyggnad och isbrytning, hamn- och offshoreteknik, väder- och sjösäkerhet, fastighetsteknik och mätteknik. Konkurrensen är emellertid hård, och i synnerhet de som äger oljereserverna i polarområdena investerar kraftigt i dem. Finland måste vara handlingskraftigt i det arktiska samarbetet för att kunna dra nytta av aktiviteten i såväl Norge och Ryssland som i USA och Kanada. Vi får inte vara rädda för att inkludera de ekonomiska stormakterna i Östasien, i synnerhet Kina, Japan och Sydkorea, i det arktiska samarbetet. Finland behöver en arktisk affärsstrategi.

Det logistiska ekosystemet ger den nordliga regionen ekonomisk makt som stödjer utvecklingen av en trivsam boendemiljö och infrastruktur. Naturvärdena och landskapen i kombination med högkvalitativt arktiskt byggande och IKT-förbindelser skapar en attraktiv och unik livsmiljö. Förutom nya invånare lockar det goda livet i norr också turister och distansarbetare. Finland kan väcka stort internationellt intresse, eftersom det ute i världen råder brist på genuina, tysta och lugna ödemarker i kombination med digital funktionalitet.

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!